Motivationsforskning:

Alla människor har 16 basbehov enligt Dr. Steven Reiss. Våra innersta behov är det som motiverar oss till handling och styr vår kommunikation och vårt beteende. Den vikt vi lägger vid vart och ett av de basbehoven, och förhållandet dem emellan, är det som gör oss till unika individer. Ett av behoven är Heder.

Hedersmotiv:

Var och en har en viss nivå av hedersbehov med vilken man känner sig mest tillfreds. De som har högt behov av heder har en tendens att sätta stort värde på karaktär, traditioner, sitt etniska arv och plikt. Människor som uppfyller sina skyldigheter bringar heder över sig själva.

En känd person i historien med högt hedersbehov var den indiske nationalisten Gandhi. Mahatma Gandhi menade att moralisk plikt gav honom självdisciplin att fortsätta kämpa (för Indiens befrielse från kolonialmakten Storbritannien). (Mer om Gandhi i nästa veckas blogg om Idealism.)

Människor skiljer sig mycket från varandra i hur lojala och principfasta de är. För de som har lågt hedersbehov är lojalitet inget mål i sig. De anser att det är viktigare att agera ändamålsenligt och är mindre orienterade mot traditioner.

Alla har blinda fält:

Människor med högt hedersmotiv kan också anse att det är en hederssak att vara lojal mot sin arbetsgivare, medvetet eller omedvetet.

Vi människor är inte alltid medvetna om alla våra inre behov är och många av oss har blinda fält.

RMP kan hjälpa oss att upptäcka våra blinda fält, som är egenskaper som är uppenbara för alla som känner oss men som vi på något sätt förbiser. Det är viktigt att känna igen och förstå dessa blinda fläckar i (arbets)relationer och i samarbeten med andra.

Få människor att frodas:

Olika personer frodas och kommer till sin rätt på olika typer av arbetsuppgifter baserat på vilken typ av inre motivation de har. Arbetstillfredsställelsen kan skjuta i höjden när ni lyckas att anpassa individers motivation till verksamhetens behov över tid.

RMP ger er värdefull information om individers och teamets motivation. I workshopen ”Produktiv och hållbar teamdynamik” går vi bl.a. igenom Reiss Motivationsprofilen för deltagarna. Ni får ett kraftfullt redskap att förstå de personer vi samarbetar med.

Anmäl er grupp på 2-dagars workshop, som går att dela på t.ex. 1+1 dag. Läs mer på Republify’s hemsida (v.v. se nedan).


Aila Kekkonen, Organisationskonsult, utbildare och workshop facilitator

You are currently viewing Lär er något nytt om er själva: alla har blinda fält och om hedersmotiv:
Two businessmen shaking hands in a moving glass elevator. Elements of this image will be affected by the glass giving a soft outline and some small smears and specks from the reflection. Salt Lake City Library Elevator. Digital. High Resolution. D200.